Centre Delta

Centre Delta

El CAS Delta de Badalona Serveis Assistencials (BSA) és un servei d’atenció a les drogodependències integrat a la xarxa pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, (Subdirecció General de Drogodependències) que actua com a unitat d’atenció i seguiment al sector de Badalona, llera nord de Sant Adrià de Besòs, Montgat i Tiana.

 

El Centre Delta està format per un equip professional interdisciplinari amb l’encàrrec d’atendre a persones que tenen problemes d’addicció a l’alcohol, cocaïna, èxtasi, heroïna i altres substàncies posant, a disposició d’aquestes, un ventall d’eines per prevenir el consum i abordar les seves conseqüències des d’una perspectiva  sanitària, psicològica i social.

 

El Centre Delta ofereix una cartera de serveis amb els següents programes:

 • Programa d’alcoholisme
 • Programa de cocaïna i altres psicoestimulants
 • Programa orientat a l’abstinència d’opiacis
 • Programa de cànnabis
 • Programa d’altres substàncies
 • Programa de comorbiditat psiquiàtrica
 • Programa de trastorn addictiu sever
 • Programa d’intercanvi de xeringues
 • Programa de manteniment amb metadona
 • Programa de detecció precoç de malalties infecto contagioses
 • Programa d’atenció als adolescents amb trastorn per ús de substàncies
  psicoactives
 • Programa Beveu Menys
 • Programa per a l’abordatge de la violència contra la parella a la XAD
 • Actuacions preventives amb joves/adolescents als centres,escoles i comunitat
 • Programa de Col·laboració amb la Primària
descarga

Dades de contacte

C/ Termes Romanes, 12  08911 BADALONA

93 384 66 56

Dilluns a divendres de 8:15 a 14h

El CAS Delta col·labora amb altres dispositius de prevenció, assistència primària social i de salut, tant de les àrees bàsiques com dels hospitals, per tal de garantir la continuïtat i la qualitat assistencial. El Centre organitza l’atenció als pacients al voltant d’objectius establerts a un Pla Terapèutic Individual (PTI) acordat i compartit amb tots els que hi participen en el procés.

Delta
Delta2

 

El Centre Delta impulsa la Unitat mòbil de dispensació de metadona:

Bus Intermunicipal de Metadona (BIM)

que ofereix un tractament substitutiu amb metadona

i orientació sociosanitària a persones amb dependència a opiacis

 

 

bim