Telegam

A 2021 i encara amb les restriccions imposades per la situació de pandèmia SMBN crea Telegam. Aquesta iniciativa consisteix en un taller de famílies, que es desenvolupa fonamentalment on-line, i que té com a objectiu ajudar a les famílies a enfrontar-se a les dificultats derivades de la convivència i/o el vincle amb el seu familiar afectat per un trastorn mental, fomentant el desenvolupament d’actituds positives envers ell
i impulsant la millora de la relació, el seu funcionament familiar i les relacions socials mitjançant les experiències constructives de grup.

Telegam vol informar a les famílies sobre els trastorns mentals severs per tal que coneguin en què consisteix la malaltia, característiques, tractaments clínics, rehabilitadors, etc. Que ajudarà a que entenguin millor el que li passa al seu familiar malalt, a identificar les alternatives més adequades i a preveure les repercussions que té la malaltia mental en la vida d’aquest i de tota la família.

També es pretén formar a les famílies per tal que puguin afrontar les situacions complexes derivades de la
malaltia. Tenir eines per afrontar les conductes desadaptades i per reconduir les narracions d’experiències viscudes en termes de problemes als quals cal buscar solució quan sigui possible i acceptar-los quan no en tinguin.
Tanmateix, es vol donar suport a l’expressió d’emocions associades a les vivències experimentades pels
familiars en tota l’evolució de la malaltia del pacient, l’assumpció del rol de familiar d’una persona amb trastorn mental, la confrontació, etc. que permeti canalitzar aquestes emocions en un sentit constructiu i adaptat, ja que aquestes s’han d’entendre com quelcom natural i lògic.
Aquest taller també fomentarà la creació o vinculació a un GAM autònom arrel l’experiència del Taller de Families.

Al document adjunt podeu consultar el Programa del Telegam 2022 i la memòria de resultats 2021.