Servei d’Atenció a les Famílies

Salut Mental Barcelonès Nord / Servei d’Atenció a les Famílies

Servei d’Atenció a les Famílies

Actualment la Xarxa d’atenció sanitària i social a la Salut Mental es troba desenvolupada i regulada pel Pla Director de Salut Mental que ha creat una xarxa complexa, especialitzada i, sovint, força parcialitzada per tractar de donar resposta a les problemàtiques associades als trastorns mentals.

Però sovint aquest sistema complex perd de vista la globalitat de les persones i famílies, a les quals els resulta difícil entendre el sistema i els nivells d’assistència. Per això SMBN vol oferir un Servei d’Atenció a les Famílies SAF, des d’uns criteris de professionalitat i visió integral, que emplena un buit de la xarxa d’atenció pública, en especial, pel que fa a l’assessorament jurídic i social, que els afectats han de cercar dins l’àmbit privat i sovint en condicions de poca especialització i coneixement de les realitats que viuen.

El SAF vol esdevenir un punt d’informació per persones que contacten per primera vegada amb la Salut Mental i vol també ajudar a tots els usuaris de la salut mental a orientar-se en aquest “laberint”, incidint especialment en el respecte als seus drets.

A més d’això, el SAF s’obre també als professionals de la xarxa social o sanitària d’atenció a la Salut Mental del nostre territori que en l’exercici de les seves funcions trobin dubtes de tipus legal en les seves intervencions i que podran fer consultes als nostres tècnics.

20180512_124707

ORGANITZACIÓ DEL SAF

1-Composició de l’equip:

El SAF està composat per un professional de Treball Social especialitzat en Salut Mental i per un Advocat especialitzat en el dret relacionat amb la capacitat de les persones i altres situacions vinculades a la salut mental.

2-Funcions: 

Assessorament social: informació i orientació a persones o famílies que s’ofereix gratuïtament a tots els socis i a altres persones que contactin amb l’associació exposant dubtes sobre problemàtiques relacionades amb la Salut Mental. Aquest servei no ofereix una atenció continuada donat que ja existeixen a la xarxa sanitària especialitzada i de Serveis Socials d’Atenció Primària professionals que tenen aquest encàrrec. Si s’escau, el professional referent de l’atenció social derivarà o contactarà amb els recursos adequats.

També realitzarà una primera anàlisi de les demandes de tipus jurídic realitzades per les persones, famílies o professionals, programant una visita amb l’advocat si la consulta requereix d’un assessorament especialitzat que no pot ser orientat únicament des de la perspectiva social.

Assessorament jurídic: orientació sobre tots els aspectes legals relacionats amb problemàtiques derivades de dificultats greus de salut mental. Aquest servei és exclusivament d’orientació i informació sobre els aspectes legals consultats i NO inclou la seva tramitació als jutjats o a altres instàncies, ni la elaboració de documents, demandes o altres tràmits. Les demandes d’assessorament legal es faran arribar a SMBN a través de telèfon o correu electrònic que valorarà la seva adequació i priorització. El servei s’ofereix a:

  • Persones o famílies del territori que ho demanin, es durà a terme de forma individualitzada, dins la seu de SMBN. Aquest servei té un cost de 20€ pels socis de SMBN i de 30€ pels no associats.
  • Professionals que desitgin fer consultes de tipus legal personalitzades, telefòniques o en format interconsulta, en funció del que es determini a l’espai d’Assessorament Social.

HORARIS

Una tarda al mes amb cita prèvia.

CONTACTE

  • Telèfon; 93 383 58 39 Marta Vallvé i Laia Gómez.
  • E-mail; administracio@assocsmbn.org